Gordo's gamma test Chapmans page
All photos and text Copyright © 1999 Gordon Richardson gordonr@iafrica.com

Chapmans gamma 1.00

Chapmans gamma 1.00


Chapmans gamma 1.40

Chapmans gamma 1.40


Chapmans gamma 1.80

Chapmans gamma 1.80


Chapmans gamma 2.20

Chapmans gamma 2.20
See actual Chapman's photo used


[ Gamma page | Home page | Links page ]


10 Aug 1999 created